Новини

13.09.2018
Удостоверение I - TV 019019

издадено от  Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

  • Строежи от трета до пета категория

Удостоверение III - TV 006422

издадено от  Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Трета група - строежи от енергийната инфраструктура;

  • Строежи от четвърта и пета категория

Удостоверение V - TV 019019

издадено от  Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Пета група - отделни видове СМР